1. Catalogue Hải Hà

2. Thông số kỹ thuật sản phẩm Bồn đứng Composite CSTT 1520

3. Thông số kỹ thuật sản phẩm Bồn đứng Composite CSTT 1521

4. Thông số kỹ thuật sản phẩm Bồn đứng Composite CSTT 15212

5. Thông số kỹ thuật sản phẩm Bồn đứng Composite CSTT 15213

6. Thông số kỹ thuật sản phẩm Bồn đứng Composite CSTT 15214

7. Thông số kỹ thuật sản phẩm Bồn đứng Composite CSTT 15215

8. Thông số kỹ thuật sản phẩm Bồn FRP trụ và FRP vuông