Cung cấp ống Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN400 đến DN1.200 cho dự án thay thế các kênh hở bằng đường ống qua đường tại Yên Lập- Quảng Ninh.

Cung cấp ống Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN400 đến DN1.200 cho dự án thay thế các kênh hở bằng đường ống qua đường tại Yên Lập- Quảng Ninh.

Cung cấp ống Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN400 đến DN1.200 cho dự án thay thế các kênh hở bằng đường ống qua đường tại Yên Lập- Quảng Ninh.