Cung cấp ống Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN1.000 đến DN1.300 cho Công ty TNHH Phú Tài Miền Trung để xây dựng hoàn thành công trình Xây dựng kênh Hữu Ninh thuộc Dự án Cống Đò Điểm và Hệ thống kênh trục Sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh.

Cung cấp ống Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN1.000 đến DN1.300 cho Công ty TNHH Phú Tài Miền Trung để xây dựng hoàn thành công trình Xây dựng kênh Hữu Ninh thuộc Dự án Cống Đò Điểm và Hệ thống kênh trục Sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh.

Cung cấp ống Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN1.000 đến DN1.300 cho Công ty TNHH Phú Tài Miền Trung để xây dựng hoàn thành công trình Xây dựng kênh Hữu Ninh thuộc Dự án Cống Đò Điểm và Hệ thống kênh trục Sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh.