Cung cấp ống Composite CSTT (FRP) có đường kính DN1.300 cho Công ty CP Xây Dựng Thủy Lợi 2 Nghệ An.

Cung cấp ống Composite CSTT (FRP) có đường kính DN1.300 cho Công ty CP Xây Dựng Thủy Lợi 2 Nghệ An.

Cung cấp ống Composite CSTT (FRP) có đường kính DN1.300 cho Công ty CP Xây Dựng Thủy Lợi 2 Nghệ An.