Cung Cấp Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN1200 đến DN1600 cho Công ty CP Xây Lắp Công Trình Và Ứng Dụng Công Nghệ TECCON phục vụ dự án thủy lợi tại Quảng Trị.

Cung Cấp Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN1200 đến DN1600 cho Công ty CP Xây Lắp Công Trình Và Ứng Dụng Công Nghệ TECCON phục vụ dự án thủy lợi tại Quảng Trị.

Cung Cấp Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN1200 đến DN1600 cho Công ty CP Xây Lắp Công Trình Và Ứng Dụng Công Nghệ TECCON phục vụ dự án thủy lợi tại Quảng Trị.