Cung Cấp Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN1200 đến DN1400 có chiều dài tới 20km phục vụ dự án Xây dựng Đường ống cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu từ Ngoài Lao đến các huyện Yên Lập, Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ.

Cung Cấp Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN1200 đến DN1400 có chiều dài tới 20km phục vụ dự án Xây dựng Đường ống cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu từ Ngoài Lao đến các huyện Yên Lập, Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ.

Cung Cấp Composite CSTT (FRP) có đường kính từ DN1200 đến DN1400 có chiều dài tới 20km phục vụ dự án Xây dựng Đường ống cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu từ Ngoài Lao đến các huyện Yên Lập, Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ.