Cung cấp bồn bể và bọc hóa chất cho các Công ty nước ngoài HITACHI ,công ty Meiko, và công ty SRENG....

Cung cấp bồn bể và bọc hóa chất cho các Công ty nước ngoài HITACHI ,công ty Meiko, và công ty SRENG....

Cung cấp bồn bể và bọc hóa chất cho các Công ty nước ngoài HITACHI ,công ty Meiko, và công ty SRENG....