Cung cấp Bồn Bể FRP có đường kính từ nhỏ tới DN3000 dùng trong các dự án xử lý môi trường cho Công ty môi trường Xanh&Xanh, H2L, Sreng....

Cung cấp Bồn Bể FRP có đường kính từ nhỏ tới DN3000 dùng trong các dự án xử lý môi trường cho Công ty môi trường Xanh&Xanh, H2L, Sreng....

Cung cấp Bồn Bể FRP có đường kính từ nhỏ tới DN3000 dùng trong các dự án xử lý môi trường cho Công ty môi trường Xanh&Xanh, H2L, Sreng....