Cung cấp 200 chậu hoa FRP có kích thước lớn cho sân bay Đà Nẵng.

Cung cấp 200 chậu hoa FRP có kích thước lớn cho sân bay Đà Nẵng.

Cung cấp 200 chậu hoa FRP có kích thước lớn cho sân bay Đà Nẵng.